Jet Ski - Madagascar
Jet Ski Bateau & Nautisme, Analakely
35 000 000 Ar
Bateau   - Madagascar
Bateau Bateau & Nautisme, Antananarivo
40 000 000 Ar