Bateau   - Madagascar
Bateau Bateaux & Motomarine, Antananarivo
40 000 000 Ar