Honda 400 - Madagascar
Honda 400 Motos , Antananarivo
3 600 000 Ar