TV Venus  - Madagascar
TV Venus TV et Vidéo, Antananarivo
800 000 Ar