Jet Ski - Madagascar
Jet Ski Bateau & Nautisme, Analakely
35 000 000 Ar
Bateau   - Madagascar
Bateau Bateau & Nautisme, Antananarivo
40 000 000 Ar
Sessa Marine C 32 - Madagascar
Sessa Marine C 32 Bateau & Nautisme, Province d'Antananarivo
60 000 000 Ar