Sessa Marine C 32 - Madagascar
Sessa Marine C 32 Bateaux & Motomarine, Province d'Antananarivo
60 000 000 Ar