Argos 700 - Madagascar
Argos 700 Bateaux & Motomarine, Toliara
10 500 000 Ar
Jet ski - Madagascar
Jet ski Bateaux & Motomarine, Toliara
7 000 000 Ar