BFV-SG
BFV-SG
Hyundai H100 - Madagascar
Hyundai H100 Camions & Véhicules professionnels, Antananarivo
18 000 000 Ar
Camion Atego 1218 - Madagascar
Camion Atego 1218 Camions & Véhicules professionnels, Mahamasina
57 000 000 Ar