BFV-SG
Hyundai H200 - Madagascar
Hyundai H200 Camions & Véhicules professionnels, Tananarive
18 000 000 Ar
Hyundai Starex - Madagascar
Hyundai Starex Camions & Véhicules professionnels, Tananarive
0 Ar
Sprinter 308 - Madagascar
Sprinter 308 Camions & Véhicules professionnels, Tananarive
120 000 000 Ar
Mercedes 410D - Madagascar
Mercedes 410D Camions & Véhicules professionnels, Mahamasina
28 000 000 Ar