Seakart 280 - Madagascar
Seakart 280 Bateaux & Motomarine, Toamasina
32 000 000 Ar
Argos 700 - Madagascar
Argos 700 Bateaux & Motomarine, Mananara
20 000 000 Ar